Zakres usług

Obszary praktyki:

  • restrukturyzacje i upadłości

    upadłość konsumencka, uproszczona restrukturyzacja, reprezentowanie dłużników i wierzycieli, obsługa Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ, zgłaszanie wierzytelność, korespondencja z syndykiem, prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi KRZ, plan spłaty wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności, lista wierzytelności, układ, przygotowana likwidacja PRE-PACK, wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,  sprawowanie funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych i nadzorcy sądowego i zarządcy w sprawach restrukturyzacyjnych

  • prawo medyczne i reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów (reprezenotwanie lekarzy i lekarzy dentysów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, obrona w sprawach karnych, postępowaniu przed izbą lekarską oraz wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, stała i doraźna obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk),
  • prawo cywilne (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zachowek, testament, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczyste),
  • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, podział majątku)
  • windykacja wierzytelności (kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika),
  • prawo umów handlowych (sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów)
  • prawo gospodarcze (rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji)
  • prawo karne (obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe)
Kliknij tytuł, by dowiedzieć się więcej:

restrukturyzacje i upadłości

Krajowy Rejestr Zadłużonych KRZ, zakładanie i obsługa konta KRZ, upadłość konsumencka, wniosek o upadłość konsumencką, pomoc w przygotowaniu dokumentów do upadłości konsumenckiej, kontrola czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, odblokowanie rachunku bankowego, wniosek o wyłączenie z masy upadłości, wniosek o zmniejszenie potrąceń, plan spłaty wierzycieli, uwagi do projektu planu spłaty wierzycieli, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, postępowanie o zatwierdzenie układu, zgłoszenie wierzytelności, lista wierzytelności, układ, przygotowana likwidacja PRE-PACK, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, operaty szacunkowe, wycena składników majątku, sprzedaż z wolnej ręki, aukcje i przetargi, konsultacje telefoniczne i porady on-line

odszkodowania

prawo ubezpieczeniowe, dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym: zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, reprezentacja w postępowaniu karnym, szkody prenatalne, zakażenia szpitalne, świadoma zgoda na zabieg, powikłania, dokumentacja medyczna, zarzuty do opinii biegłych sądowych, ustalanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczenie NNW, szkody komunikacyjne, najem pojazdu zastępczego, szkoda całkowita, kwestionowanie kosztorysów powypadkowych, kwestionowanie stawek za prace blacharskie i lakiernicze

prawo mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, pozew o uchylenie uchwały, reprezentacja przed sądami, sporządzanie umów najmu, wypowiedzenie wysokości czynszu, licytacja lokalu, egzekucja z nieruchomości, mieszkania komunalne i zakładowe, prowadzenie szkoleń o tematyce mieszkaniowej

obsługa wierzytelności

kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, wniosek egzekucyjny, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne, doręczanie korespondencji przez komornika, egzekucja z nieruchomości, zajęcie komornicze, zbieg egzekucji, ochrona majątku, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika

prawo handlowe

sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów, doradztwo i negocjowanie umów, rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrowanie zmian, sprawozdania finansowe, odpowiedzialność członków zarządu art. 299 k.s.h., reprezentowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze, sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

nieruchomości i spadki

stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, testamenty, zachowek, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczysteKancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


ul. Modelarska 18 lok. 105
40-142 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305