Zakres usług

Obszary praktyki:

  • prawo spółdzielcze i mieszkaniowe (wspólnoty mieszkaniowe, doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, uchwały, reprezentacja przed sądami, sporządzanie umów najmu, eksmisja, licytacja lokalu, egzekucja z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości czynszu, mieszkania komunalne i zakładowe)
  • prowadzenie sporów sądowych (sprawowanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach),
  • prawo medyczne i reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów (reprezenotwanie lekarzy i lekarzy dentysów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, obrona w sprawach karnych, postępowaniu przed izbą lekarską oraz wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, stała i doraźna obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk),
  • prawo cywilne (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zachowek, testament, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczyste),
  • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, podział majątku)
  • windykacja wierzytelności (kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika),
  • prawo umów handlowych (sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów)
  • prawo gospodarcze (rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji)
  • prawo karne (obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe)
Kliknij tytuł, by dowiedzieć się więcej:

restrukturyzacje i upadłości

upadłość konsumencka, uproszczona restrukturyzacja, reprezentowanie dłużników i wierzycieli, plan spłaty wierzycieli, zgłoszenie wierzytelności, lista wierzytelności, układ, przygotowana likwidacja PRE-PACK, wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,  sprawowanie funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych i nadzorcy sądowego i zarządcy w sprawach restrukturyzacyjnych

błędy medyczne

dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym: zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, reprezentacja w postępowaniu karnym, szkody prenatalne, zakażenia szpitalne, świadoma zgoda na zabieg, powikłania, dokumentacja medyczna, zarzuty do opinii biegłych sądowych, ustalanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, obrona w sprawach karnych

prawo mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, pozew o uchylenie uchwały, reprezentacja przed sądami, sporządzanie umów najmu, wypowiedzenie wysokości czynszu, licytacja lokalu, egzekucja z nieruchomości, mieszkania komunalne i zakładowe, prowadzenie szkoleń o tematyce mieszkaniowej

windykacja należności

kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika

prawo handlowe

sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów, doradztwo i negocjowanie umów, rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrowanie zmian, sprawozdania finansowe, odpowiedzialność członków zarządu art. 299 k.s.h., reprezentowanie w sprawach o przestępstwa gospodarcze, sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

nieruchomości i spadki

stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, testamenty, zachowek, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczysteKancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


Roździeńskiego 86 lok. 170
40-203 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305