Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 maja 2019r., sygn. akt XIII Gz 148/19

Dopiero w przypadku stwierdzenia – jak o tym stanowi przepis art. 49116 ust. 1 p.u. – że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd powinien umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 15/11).

Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 k.c. uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez obu małżonków i dotyczącej ich majątku wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania po myśli art. 41 § 1 k.r. i o.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt V CSK 579/12).

Do przyjęcia podstępnego zatajenia wady nie wystarcza wiedza sprzedawcy o wadzie i niepoinformowanie o tym kupującego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 październia 2009 r. (sygn. akt I ACa 514/09).

Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właściwy cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Bartosza Drekslera w 2011 r.

Istotnym przedmiotem działalności kancelarii jest praktyka w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Założyciel kancelarii posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 1557), która upoważnia do sprawowania funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Oferta kancelarii skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn, często losowych znaleźli się w kryzysie. Mogą oni liczyć na fachowe wsparcie prawne kancelarii w procesie restrukruryzacji ich przedsiębiorstw. Celem współpracy jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie przedsiebiorcy zawarcie układu z jego wierzycielami.

Pomoc kancelarii będzie również przydatna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które rozważają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kancelaria sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości, jak również świadczy pomoc prawną w toku postępowania upadłościowego, kórego istotnym etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z oddłużeniem, jednakże fachowe doradztwo może być kluczowe dla ustalenia optymalnego czasu obowiązywania planu spłaty, jak i wyskości rat. 

Wsparcie kancelarii będzie przydatne przy obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ. Pomoc w tym zakresie dotyczy w szczególności zgłaszania wierzytelności oraz prowadzenia korespondencji z syndykiem. 

Kancelaria świadczy ponadto kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży mieszkaniowej i ubezpieczeniowej.

Radca prawny Bartosz Dreksler występuje jako pełnomocnik w sprawach o tzw. błędy medyczne, reprezenutując interesy pokrzywdzonych pacjentów oraz ich rodzin, a także placówek medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych. Liczba spraw prowadzonych przez radcę prawnego Bartosza Drekslera z tego zakresu przekracza 1000. Kancelaria reprezentuje z licznymi sukcesami Klientów z całego kraju. 

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Kancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


ul. Modelarska 18 lok. 105
40-142 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305