Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 r. (sygn. akt III CZP 5/06).

Członek wspólnoty mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 822 KC w sytuacji, gdy za poniesioną przez niego szkodę odpowiada wspólnota z tytułu nienależytego wykonania zarządu nad nieruchomością wspólną.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 15/11).

Wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 k.c. uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez obu małżonków i dotyczącej ich majątku wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania po myśli art. 41 § 1 k.r. i o.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt V CSK 579/12).

Do przyjęcia podstępnego zatajenia wady nie wystarcza wiedza sprzedawcy o wadzie i niepoinformowanie o tym kupującego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 październia 2009 r. (sygn. akt I ACa 514/09).

Wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do podejmowania decyzji o przeznaczeniu części uzyskanego majątku na określony uchwałą właściwy cel, jeśli jest związany z zarządzaniem nieruchomością wspólną i utrzymywaniem jej w należytym stanie.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Bartosza Drekslera w 2011 r. i od tego czasu nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

Radca prawny Bartosz Dreksler świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży mieszkaniowej, medycznej oraz towarzystw ubezpieczeń. Od 2008r. uczestniczy w obsłudze prawnej największych polskich ubezpieczycieli. Kancelaria posiada ponadto bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Naszym głównym celem jest niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych Klientów Kancelarii. Duże zaangażowanie przy realizacji zleceń oraz profesjonalne podejście do powierzonych obowiązków jest znakiem rozpoznawczym naszej Kancelarii na rynku usług prawniczych.

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Radca prawny Bartosz Dreksler stale współpracuje z zespołem prawników, ekonomistów i doradców podatkowych z Kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Katowicach.

Kancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


ul. Francuska 34 I piętro
40-028 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305